KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Nadarjeni

OBOGATITVENI PROGRAM ZA NADARJENE - RS 2023/24

OBOGATITVENI PROGRAM ZA NADARJENE - PS 2023/24


DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Na naši šoli bomo tudi v tem šolskem letu nadaljevali z odkrivanjem nadarjenih učencev, kot ga določa Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v OŠ. Koncept predvideva evidentiranje, identificiranje in delo z nadarjenimi učenci. Učence prvič evidentiramo po 1. triadi, konec 3. razreda. Po potrebi pa še v naslednjih razredih. Na RUZ-u (razrednem učiteljskem zboru) konec 3. oz. 4. razreda je vaš otrok lahko evidentiran kot učenec, za katerega menimo, da kaže znake nadarjenosti. Za nadaljevanje postopka ugotavljanja nadarjenosti – identifikacijo - potrebujemo vaše soglasje. Po zaključenem postopku identifikacije (testiranje, potrditev RUZ…), ste starši in učenci seznanjeni z rezultati in se odločite za sodelovanje v programu. Program sestavimo skupaj: učenec, razrednik, starši in koordinator dela z nadarjenimi. Ob zaključku šolanja učenec dobi »Dokazilo o odkriti nadarjenosti« (izda ga šola). Na željo učenca šola izda tudi potrdilo o opravljenih dejavnostih in dosežkih, ki ga učenec lahko predloži na izbrani srednji šoli in nadaljuje s programom. Učenci imajo na šoli veliko možnosti vključevanja v dejavnosti, preko katerih razvijajo svoje sposobnosti in interese. Seznam dejavnosti za RS in PS si oglejte na spletni strani šole.

 

PREDSTAVITEV ODKRIVANJA IN DELA Z NADARJENIMI UČENCI EVIDENTIRANJE NADARJENIH UČENCEV

Koncept določa, da po spodaj navedenih kriterijih evidentiramo učence, ki bi lahko bili nadarjeni. Kriteriji, ki jih upoštevamo so: učni uspeh, izjemni dosežki na različnih področjih, dosežki na tekmovanjih, hobiji, mnenje pedagoških delavcev, ki delajo z otrokom. Učenca evidentira razrednik ali katerikoli drug učitelj do zaključka 3. oz. 4. razreda. Starši morate pisno soglašati, da lahko nadaljujemo s postopkom identifikacije.

 

IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV

S postopkom identifikacije podrobneje obravnavamo evidentirane učence z naslednjimi merili: - ocena učiteljev s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka, - ocena s pomočjo testa sposobnosti in - ocena s pomočjo testa ustvarjalnosti. Testiranje bo izvedel v mesecu novembru in decembru za to področje usposobljen psiholog. Kot nadarjeni bodo identificirani tisti učenci, ki bodo vsaj na enem področju dosegli visoko nadpovprečen rezultat. Starše vseh identificiranih učencev bosta šolska svetovalna služba, razrednik in psiholog, ki je opravil testiranje, po opravljenem postopku identifikacije povabila na razgovor, jih seznanila z rezultati, ter pridobila njihovo mnenje.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Za identificirane nadarjene učence bomo izdelali individualizirane programe. Pri izdelavi programa bodo poleg šolskih pedagoških delavcev sodelovali tudi nadarjen učenec in njegovi starši. Individualiziran program za učenca se dopolnjuje in dograjuje vsako leto sproti. Hrani ga razrednik in šolski svetovalni delavec.

 

Koordinatorica dela za NAD: Teja Dečman                                                   

Ravnateljica: Maša Mlinarič