KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Splošno, cenik

 

1. Prehrana: področje prehrane urejajo Zakon o šolski prehrani

    (Ur.l.RS št. 43/2010), Pravila šolske prehrane OŠ V. Perka (Svet

    šole, 21.6.2010, glej spletno stran šole), Zakon o uveljavljanju

    pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/10, 40/11 ) in Zakon o

    uravnoteženju javnih financ ( Ur. l. RS št. 40/2012)

 

    Povzetek:

 • organizatorica šolske prehrane je Anja Novak
 • starši praviloma v juniju izpolnijo obrazec »Prijava na šolsko prehrano«
 • starši so v 30 dneh šoli dolžni sporočiti vsako spremembo podatkov, ki so pomembni za evidenco in obračun prehrane
 • učenci so lahko redni tedenski abonenti ali redni dnevni abonenti (redno na določen dan v tednu) na: zajtrk, malico, kosilo in popold. malico
 • po potrebi pripravimo tudi dietne obroke (zdravniško dokazilo) 
 • občasno kosilo je možno z nakupom blokcev pri vodji šolske prehrane, od 1. oktobra dalje. Uporabo blokca za kosilo je treba vodji kuhinje najaviti 1 dan prej. V času prenove kuhinje uporaba blokcev ne bo možna.
 • cena malice je enotna za vse osnovne šole, določi jo minister
 • cene drugih obrokov so odvisne od gibanja cen živil, materialnih stroškov in plač. O morebitnih spremembah cen bodo starši vnaprej pisno obveščeni.
 • položnice: izstavljene so do 15. v mesecu, obračun prehrane je mesečno za nazaj. Starše prosimo, da se pri plačilu držijo rokov.
 • odjava obrokov - odsotnost učenca: najkasneje do 7. 30 ure zjutraj za tekoči in za več dni vnaprej
 • način odjave:
 • v primeru neodjave ali prepozne odjave – starši plačajo polno ceno obrokov (kljub odobreni subvenciji).

 

zajtrk

1,17 €

od 7.00 do 7.30

malica     

1,10 €

ob 9.15 ( 1.r ) in ob 9.55

malo kosilo    ( 1.   – 4.r )

3,19 €

med 11.30 – 13.00

veliko kosilo  ( 5.   – 9.r ) 

3,55 €

med 12.45 – 14.00

popold. malica     (opb)

0,96 €

po 14.30 uri v PB

BON malo kosilo (1.-4. r)    

 3,25 €

BON veliko kosilo (6.-9. r)

 3,61 €

SUBVENCIJA MALICE

 • Učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 5. dohodkovnega razreda.

SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE

Skladno z ureditvijo staršem v veliki večini primerov ni več treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije kosila, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na kosilo.


Upravičenci za brezplačno kosilo

Polna subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 4. dohodkovnega razreda. Subvencija se dodeli v višini cene kosila (kosilo je brezplačno). 

 Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. 


Obdobje upravičenosti

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in njegova družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na kosilo.

Učencu, katerega družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru vloge za subvencijo kosila, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo kosila, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija kosila se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 

Šola ima možnost vpogleda v centralno evidenco upravičencev do javnih sredstev, to je v seznam subvencij šolske prehrane za naše učence. Kljub temu vas prosimo, da nas na vsako spremembo v zvezi s subvencijo prehrane za vašega otroka takoj opozorite.


OBRAZCI: