KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Svet šole

MANDATNO OBDOBJE ( 4 LETA ): 5.3.2013 – 4.3.2017

PREDSEDNIK: BOJAN BOKALIČ

NAM. PREDSEDNIKA: ALMA NOVLJAN

SESTAVA:
PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH (5) BOJAN BOKALIČ
MARINA CENCELJ
LIDIJA BLAŽEJ
MARJAN PETEK
ŠTEFKA ZORE
PREDSTAVNIKI STARŠEV (3) MIHA JURAS
IVAN KENDA
TOMAŽ SCHWARZBARTL
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA (3) ANDREJA KORBAR KORENČAN
ALMA NOVLJAN
MIHA KOLENC

PRISTOJNOSTI:
DOLOČA 48. ČLEN ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VI (UR.L.RS ŠT. 16/2007, 36/2008, 58/2009):

• SPREJEMA IN SPREMLJA LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLE
• SPREJEMA LETNO POROČILO O SAMOEVALVACIJI ŠOLE
• SPREJEMA VZGOJNI NAČRT IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
• SPREJEMA PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE
• OBRAVNAVA RAZNA STROKOVNA IN POSLOVNA POROČILA, ANALIZE
• ODLOČA O OBLIKAH UČNE DIFERENCIACIJE
• IMENUJE IN RAZREŠUJE RAVNATELJA
• SKLEPA O POSLOVNEM USPEHU ŠOLE
• USTANOVI ŠOLSKI SKLAD
• IMENUJE PRITOŽBENO KOMISIJO
• ODLOČA O PRITOŽBAH V ZVEZI Z URESNIČEVANJEM PRAVIC UČENCEV KOT DRUGOSTOPENJSKI ORGAN
• ODLOČA O PRITOŽBAH IZ NASLOVA DELOVNIH RAZMERIJ ZAPOSLENIH
• OBRAVNAVA ZADEVE, KI JIH NASLOVI UČITELJSKI ZBOR, ŠOLSKA INŠPEKCIJA, SINDIKAT, SVET STARŠEV
• OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO ZAKONU IN AKTU O USTANOVITVI ŠOLE

RAZVOJNI NAČRT

KODEKS RAVNANJA ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI VENCLJA PERKA